05135222146 و 09382722934 و 09151043872 Info@smsparsian.com

طرح های فروش پیام کوتاه پارسیان

پیامک پارسیان smsparsian طرح های فروش پیام کوتاه پارسیان

طرح های فروش پیام کوتاه پارسیان

طرح های فروش مرکز خدمات اینترنتی پیام کوتاه پارسیان

  • بسته های پیشنهادی ( خط اختصاصی + تعرفه ارسال + امکانات پنل ) متناسب با نیازهای شما تدوین شده است.
  • خرید هر بسته با مجموعه امکاناتش مقرون به صرفه تر از خرید خط و فعال کردن امکانات ویژه به پنل رایگان پیامک پارسیان است .
  • هزینه دریافت پیامک رایگان می باشد.
  • بازگشت اعتبار پیامک های نرسیده در تمام اپراتورها ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰ فعال می باشد.
  • سرویسهای جانبی دیگری به بسته ها می تواند افزوده شود ، و مابه التفاوت آن دریافت خواهد شد.
  • تعرفه ارسال در هر دو پنل smscenteral.ir و sms.smsparsian.com در پنل معمولی از ۱۲۰ تا ۷۵ ریال می باشد.
  • تعرفه ارسال در هر دو پنل smscenteral.ir و sms.smsparsian.com در پنل پیشرفته از ۱۰۵ تا ۷۵ ریال می باشد.
  • در صورت افزایش میزان شارژ اولیه حساب کاربری تعرفه ارسال هر پیامک کاهش خواهد یافت.
  • همچنین تخفیف در بهای تمام شده هر طرح با کاهش امکانات و تغییر خط امکان پذیر می باشد.
  • قیمت خطوط با ارقام کمتر باید استعلام گردد.

هر یک از طرح های زیر بر اساس خط خریداری شده از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ پیامک هدیه رایگان تعلق می گیرد.

طرحخطهر پیامکدموی پنلبهاء (ریال)
اشتراکی
۰۱خطوط اشتراکی ۱۰۰۰۹,۳۰۰۰۵۰۵ ,۲۰۰۰۱۴۵کمتر از ۱۲smscenteral.ir۲۰۰٫۰۰۰
۰۲خطوط اشتراکی ۱۰۰۰۹,۵۰۰۰۵۱۵ ,۳۰۰۰۵۰۵,۲۰۰۰۱۴۵کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir۵۰۰٫۰۰۰
۰۳خطوط اشتراکی ۱۰۰۰۹,۵۰۰۰۱۴۵ ,۳۰۰۰۵۰۵,۲۰۰۰۱۴۵کمتر از۹تومانsmscenteral.ir۷۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰
۵۰۰۰۱۴۱خط ۱۴ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir۳۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۴۲خط ۱۴ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir۵۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۴۳خط ۱۴ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۴۰۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۴۴خط ۱۴ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۶۰۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۳۱خط ۱۳ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۶۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۳۲خط ۱۳ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۸۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۹۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۲۲خط ۱۲ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۱,۱۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۱۱خط ۱۱ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۱,۲۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۱۲خط ۱۱ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۱,۴۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۱,۶۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۰۲خط ۱۰ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۱,۸۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۹۱خط ۹ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۱,۹۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۹۲خط ۹ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۲,۲۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۸۱خط ۸ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com+۶,۲۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۸۲خط ۸ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com+۶,۷۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰۱۴۱خط ۱۴ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir۳۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۴۲خط ۱۴ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۴۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۴۳خط ۱۴ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۷۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۳۱خط ۱۳ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir۷۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۳۲خط ۱۳ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۸۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۳۳خط ۱۳ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۱٫۰۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir۹۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۲۲خط ۱۲ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۱٫۴۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۲۳خط ۱۲ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۱٫۶۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۱خط ۱۱ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir۱٫۷۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۲خط ۱۱ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۲٫۳۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۳خط ۱۱ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۲٫۵۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۰۲خط ۱۰ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۳٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۰۳خط ۱۰ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۳٫۵۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۹۱خط ۹ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir۲٫۴۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۹۲خط ۹ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۳٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۹۳خط ۹ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۴٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۸۱خط ۸ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۸۲خط ۸ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۵٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۸۳خط ۸ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۶٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۷۱خط ۷ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۷۲خط ۷ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۷۳خط ۷ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۶۱خط ۶ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۶۲خط ۶ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۶۳خط ۶ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir یا sms.smsparsian.com۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۰۰۰
۳۰۰۰۱۴۱خط ۱۴ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir۳۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۴۲خط ۱۴ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir۵۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۴۳خط ۱۴ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۴۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۴۴خط ۱۴ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۷۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir۱٫۰۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۲۲خط ۱۲ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir۱٫۳۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۲۳خط ۱۲ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۱٫۴۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۲۴خط ۱۲ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۱٫۶۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.ir۱٫۷۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۰۲خط ۱۰ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir۱٫۹۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۰۳خط ۱۰ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۱٫۸۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۰۴خط ۱۰ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۲٫۰۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۸۱خط ۸ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲smscenteral.irتوافقی
۳۰۰۰۸۲خط ۸ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.irتوافقی
۰۲۱
۰۲۱۱خط ۰۲۱کمتر از ۱۲smscenteral.ir۶۵۰٫۰۰۰
۰۲۱۲خط ۰۲۱کمتر از ۱۰٫۵smscenteral.ir۹۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۰
۲۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۲۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۲۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۱٫۶۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۲۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۱٫۷۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۲۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۲٫۰۰۰٫۰۰۰